Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İNŞAAT İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programı

2. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;

– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 15UMS0463-2

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler:

A1-İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
A2-Genel İnşaat İşleri

b. Seçmeli Birimler:

Bulunmamaktadır.

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

7. Teorik Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 1 adet teorik sınava ( A1-T1 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Sözlü Sınav: A1 birimine yönelik sözlü sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulmalıdır. Sınavda; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

(A2-T1) Yazılı Sınav: Bu birimden teorik sınav yapılmayacaktır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 10 2 dk
A2 Genel İnşaat İşleri T1

8. Mülakat Sınavı:

9. Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına (A1-P1 ve A2-P1) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1) Performans Sınavı: Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

(A2-P1) Performans Sınavı: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavda değerlendirici adaya, işleri gerçekleştirmesine yönelik gerekli talimatları vererek, ölçme ve değerlendirme sürecini işletir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği P1 Uygulama
A2 Genel İnşaat İşleri P1 60 Uygulama

10. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

(A1): Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

(A2): Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın P1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. Sınavdan önce adaylara Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde belirtilen adımlar (iş sağlığı ve güvenliği, kritik adımlar vb.) konusunda bilgilendirme yapılır.

11. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir ve sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

12. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

13. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

14. Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15. Belgenin Yenilenmesi:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun